ผู้ใช้ทั่วไป
           Status : แสดงผลระดับหน่วยรับจัดสรร
โรงเรียน
รหัส รายการหลัก งบประมาณ
แจ้งจัดสรร
อนุมัติเงินประจำงวด
เบิกจ่าย